logo projekt

Hvad er Projekt Netværket?

Baggrunden for Projekt Netværket

Projekt Netværket skal frem til september 2018 oprette netværksgrupper for anbragte børn og tidligere anbragte unge og voksne.

Plejefamiliernes Landsforening (PLF) har fået 3,7 mill. via Satspuljemidlerne til projektet. PLF samarbejder med Børnehjælpsdagen, der vil stå for en række sjove, underholdende og lærende arrangementer i netværksgrupperne.

 

Anbragte børn og unge er en dokumenteret højrisikogruppe, og vi er vidne til, at et stort arbejde med anbragte børn og unge ikke lykkes trods den store økonomiske og menneskelige indsats.

 

Det skyldes i høj grad mangel på socialt netværk med ligestillede under anbringelsen. For de tidligere anbragte er overgangen fra anbringelsen til samfundsliv en særdeles kritisk livsfase, hvor “filmen knækker”, når anbringelsen ophører, og det støttende netværk forsvinder.

 

Mange af de unge oplever ikke at blive inddraget og få indflydelse på egen situation og har vanskeligt ved at få hjælp til at forstå og håndtere problemstillingerne. Når følelser af frustration, ensomhed, svigt, skyld og skam fylder meget, påvirker det deres trivsel og udvikling, inkl. socialt netværk, skolegang mv. Mange bærer på ubearbejdede problematikker og oplevelser. De kommer oftere i konflikt og har misbrug. Derudover har de seks gange så høj risiko end andre for at begå selvmord og/eller selvmordsforsøg.

 

Alle disse forhold påvirker deres trivsel i hverdagen, deres evne til at passe skole og uddannelse og deres udvikling senere i livet. Ud over de menneskelige omkostninger, er det samfundsøkonomisk stærkt bekosteligt.

 

På den baggrund søgte Plejefamiliernes Landsforening i 2015 ca. 3,7 millioner kroner fra puljen ’Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge’ under Socialministeriet.

Midlerne er bevilget til at opbygge et forebyggende netværk for anbragte børn og unge og til en række tiltag, der støtter netværksudvikling for unge efter anbringelsen.

 

I begyndelsen af 2016 blev projektet udvidet i et samarbejde med Børnehjælpsdagen, som i deres projekt ”Power to Cope” udbyder et kursusforløb, hvis formål er at styrke anbragte unge, der er på vej i egen bolig, og tidligere anbragte unge mest muligt i overgangen fra anbringelse til eget voksent liv. De to projekter er nu ”fusioneret” for at få bedst mulige samlede resultater. Årsagen hertil er, at de to projekter passer rigtig godt sammen, fordi begge projekter retter sig mod den samme målgruppe og komplementerer hinanden i indhold.

 

Formålet med Projekt Netværket

Projektets formål er:

 • - at oprette netværksgrupper så nuværende og tidligere anbragte børn og unge får et sted, hvor relationer og det sociale bånd kan dyrkes og opretholdes.
 • - at de nuværende og tidligere anbragte børn og unge har en netværksgruppe i overgangen mod et selvstændigt liv, hvor de kan mødes med andre, der har en lignende baggrund og derfor forstår dem.
 • - at skabe et helt unikt fællesskab i netværksgruppen.

 

Disse tre formål skal bidrage til at nuværende og tidligere anbragte børn og unge så vidt muligt kan forstå og bearbejde og håndtere egen situation og anbringelsesbaggrund, og herved blive bedre rustet til og får de alle de færdigheder, der er behov for – som andre unge – i perioden hvor man ”flytter hjemmefra”. Eksempelvis:

 

 • - at indgå i almene sam­menhænge og bl.a. gennemføre uddannelse, få egen bolig og siden job, partner og familie
 • - sociale almene færdigheder og praktisk redskabstræning i almindelige dagligdags forhold, som f.eks. budgetstyring, borger.dk, netbank, rettigheder og jura, jobansøgninger mv.
 • - fysisk træning
 • - madlavning
 • - mental robusthedstræning
 • - positiv psykologi og mindfulness

 

Vi ønsker også, at formålet bidraget til etablering af mentorordninger i samarbejde med nationale eller lokale aktører f.ex. fra erhvervslivet, men også brugerne imellem samt med ressourcestærke voksne i lokalområdet.

 

Samtidig ønsker vi, at der skabes forståelse for, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge, som brugere, har ressourcer, erfaringer, ønsker og ideer, der i højere grad kan omsættes, dels i egne forløb, dels generelt, så de som gruppe kan præge og måske også være en del af de tilbud og løsninger, der fremadrettet kan udvikles

 

Projekt Netværkets succeskriterier

Succeskriterierne er, i kraft af projektet, at børnene og de unge oplever:

 • - at de danner stærke netværks­grupper, der på tværs af erfaringer og læring giver grobund for at blive stærke, tidligere anbragte voksne
 • - at de oplever mere glæde, øget trivsel, indbyrdes omsorg og tro på egne og fælles ressourcer
 • - at de indgår i et oplevelsesrigt, alternativt læringsmiljø, som de identificerer sig selv med og vil være en del af
 • - at de øger deres handlekraft og indflydelse
 • - at de øger deres viden inden for de områder, der tilbydes uddannelse
 • - at projektet bibringer børnene og de unge en selvstændighed og tro på egne evner og muligheder, at de bliver i stand til at etablere sig i en selvstændig tilværelse uden ”brug for ” det offentlige system og uden afhængighed af det offentlige system.

 

Disse punkter kan defineres som de ting, projektet orienterer sig efter og løbende evaluerer som en del af aktiviteterne.

 

Projekt Netværkets målgruppe

Målgruppen for projektet er både de unge 11-18-årige nuværende og tidligere anbragte samt de ældre 18-29-årige tidligere anbragte.

Der er i dag ca. 8.000 børn og unge mellem 11-18 år, der er anbragt uden for hjemmet og ca. 46.000 tidligere anbragte i alderen 18-29 år.

 

Projektets målgruppe vil blive opdelt i 3 forskellige grupper på baggrund af den store aldersforskel der er mellem 11 og 29 år. Der er forskellige behov og muligheder afhængigt af brugernes alder, hvorfor vi har valgt at dele dem op således:

 

 • 11-15 år: Børnegruppe
 • 15-18 år: Ungegruppe
 • 18-29 år: Voksengruppe

 

 

Hænder på græs